Ads

Wednesday, 21 September 2011

PERKAHWINAN DAN HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGANNYA


PERKAHWINAN DAN HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGANNYA

1)      PENGERTIAN PERKAHWINAN

Maksud perkahwinan ialah akad yang menghalalkan di antara  lelaki dengan perempuan hidup bersama  dan menetapkan tiap-tiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab.  Dalam erti  kata lain, suatu akad yang menghalalkan persetubuhan dengan  sebab perkataan yang mengandungi lafaz nikah, perkahwinan dan sebagainya.

Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menyebut mengenai  pensyariatan perkahwinan dianjurkan secara langsung  atau tidak langsung kepada manusia sesuai dengan  tuntutan fitrah semulajadinya.
Berikut dinyatakan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim mengenai perkahwinan dan tujuan-tujuan disyariatkannya.

Allah  berfirman dalam surah An-Nisaa’ ayat 3, ertinya :
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bilah menikah) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.  Tetapi  jika kamu takut tidak dapat  berlaku adil, maka seorang  sajalah, atau hamba sahaya yang kamu miliki.  Yang demikian itulah  yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenangnya.”

Dari ayat tersebut di atas, dapat diambil penjelasan bahawa seorang lelaki disuruh oleh Allah Taala untuk berkahwin jika berkemampuan, sehingga kepada empat  orang isteri dengan cara berlaku adil terhadap mereka sepertimana yang ditentukan oleh syarak.  Sebaliknya jika bimbang tidak dapat berlaku adil maka berkahwinlah dengan seorang sahaja.

Allah berfirman, ertinya :

“Wahai manusia ! Bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menjadikan kamu dari satu diri, dan daripadanya dijadikanNya serta dari keduanya Dia memperkembang biakkan lelaki dan  perempuan yang banyak.  Bertaqwalah kepada Allah yang kamu telah  bertanya tentang namaNya yang peliharalah keluargamu.  Sesungguhnya Allah  Pengawas atas kamu.”

Di antara hadis Rasulullah SAW yang menerangkan mengenai perkahwinan adalah sebagaimana berikut – ertinya :

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud katanya, Rasulullah SAW bersabda kepada kamu:  Wahai kumpulan anak-anak muda ! Barangsiapa di antara kamu yang mampu berkahwin hendaklah  berkahwin.  Kerana sesungguhnya perkahwinan itu menutup pandangan dan memelihara kemaluan.  Tetapi barangsiapa yang tidak  mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab yang demikian itu akan menahan nafsunya.”

Dijelaskan dalan hadis di atas bahawa  Rasulullah SAW memerintahkan umatnya
yang mempunyai kemampuan dan keupayaan  supaya berkahwin, kerana perkahwinan merupakan tuntutan syariat dan sunnah Nabi SAW.  Antara faedah yang ketara di sini ialah  seseorang itu dapat  menjauhkan diri dari perkara negatif atau perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Taala seperti berbuat zina dan sebagainya.  Sekiranya seseorang itu tidak mampu berkahwin hendaklah dia berpuasa itu dapat mengekang nafsu syahwat.
Memandangkan kelengkapan ajaran Islam dalam menjamin kesejahteraan rumahtangga, keturunan dan keselamatan umat, maka syariat Islam telah mengadakan beberapa peraturan hukum perkahwinan agar manusia tidak akan tergelincir ke dalam kerosakan dan kehancuran kerana sudah menjadi fardhu ain terhadap orang Islam dan mengaku dirinya Islam wajib mempelajari hukum-hukum Allah termasuk hukum nikah cerai dan rujuk.
Perkahwinan hendaklah diasaskan kepada beberapa factor penting untuk menjamin kebahagiaan antaranya ialah :
1. Perkahwinan diasaskan dengan rasa taqwa kepada Allah.  Tanpa taqwa, dikhuatiri perkahwinan itu tidak akan mencapai kepada matlamatnya, tambahan pula berkahwin itu juga merupakan ibadat dan sunnah.
2. Perkahwinan hendaklah juga diasaskan kepada rasa Al Mawaddah dan Ar Rahman.  Tanpa dua perkara ini perkahwinan akan hancur dan tinggallah cita-cita sahaja.
3. Sesebuah rumahtangga juga perlu diasaskan kepada dasar hidup bersama secara yang baik dan diredhai Allah SWT.  Maka itulah yang biasa disebut Al Mu’assarah Bi Al Maaruf.
4. Perkahwinan juga berasaskan kepada amanah dan tanggungjawab bukannya kehendak nafsu semata-mata.  Suatu amanah hendaklah ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sementara tanggungjawab dilaksanakan dengan jujur dan ikhlas hati.

2)      HIKMAH PERKAHWINAN

Setiap ciptaan Allah SWT mempunyai faedah dan hikmahnya yang tersendiri.  Faedah dan hikmah tersebut boleh dilihat dan difikir oleh akal manusia, hanya Allah Taala sahaja yang mengetahuinya.  Begitulah juga dengan perkahwinan, mempunyai faedah dan  seterusnya kepada masyarakat Islam.
Di antara faedah dan hikmahnya ialah :-
1.      Supaya manusia itu hidup berpasangan menjadi suami isteri yang sah bagi mengatur dan membangunkan rumahtangga dengan janji-janji setia (akad nikah) sehidup semati.
2.      Supaya perhubungan lelaki dan wanita akan lebih bermakna lagi di sisi Allah dengan ikatan dan pertalian yang kukuh di mana tidak mudah putus atau diputuskan.
3.      Membangunkan masyarakat dari asas-asas rumahtangga yang damai dan berdisiplin.
4.      Supaya umat manusia berkembang biak bagi meramaikan  dan memakmurkan bumi Allah yang luas ini.
5.      Supaya dapat melahirkan keturunan bangsa manusia yang diakui sah  serta kekal pula dalam masyarakat dan negara.
6.      Supaya dapat menumpukan perasaan mahabbah, kasih sayang, tanggungjawab seorang suami kepada isteri, seorang bapa kepada anaknya, seorang datuk kepada cucunya dan  seterusnya dari sebuah masyarakat kepada negara.
7.      Perkahwinan membuka pintu rezeki serta nikmat hidup.
8.      Perkahwinan memelihara agama, kesopanan, kehormatan dan kesihatan.
9.      Menyempurnakan naluri manusia bagi mendapat kepuasan nafsu dan keinginan syahwat serta menjauhkan diri dari gangguan godaan maksiat dan kezalinan yang amat dilarang oleh agama.
Pendek kata perkahwinan adalah peraturan dari Allah Taala yang diturunkan untuk kebaikan seluruh masyarakat manusia bagi mencapai kebahagiaan umat dengan baik dan sempurna.  Jika keadaan  rumahtangga itu kucar kacir dan tidak kukuh, maka keadaan umat itu juga turut lemah dan sengsara akhirnya.

3)      HUKUM-HUKUM PERKAHWINAN
Hukum asal suatu perkahwinan adalah harus sahaja tetapi dalam pada itu berkemungkinan boleh berubah menjadi wajib, sunat, haram dan makruh di mana sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menempuh perkahwinan.
Huraiannya adalah seperti berikut :-
1. Perkahwinan yang wajib.
Orang yang diwajibkan berkahwin ialah orang yang mampu untuk berkahwin, sedang ia khuatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan zina.
2. Perkahwinan yang sunat
Orang yang disunatkan berkahwin ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk berkahwin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang.
3. Perkahwinan yang haram
Orang yang diharamkan berkahwin ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk berkahwin tetapi kalau ia berkahwin diduga akan menimbulkan kemudharatan terhadap pihak yang lain seperti orang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.
4. Perkahwinan yang makruh
Orang yang makruh hukumnya berkahwin ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk berkahwin (dibolehkan melakukan perkahwinan) tetapi ia dikhuatiri tidak dapat  mencapai tujuan perkahwinan.  Oleh itu dianjurkan sebaliknya ia tidak melakukan perkahwinan.
Demikian huraian hukum-hukum perkahwinan yang boleh dijadikan panduan dan juga  pengajaran yang baik kepada sesiapa yang hendak berkahwin.

RUKUN NIKAH
1.      Calon isteri. (perempuan)
2.      Calon suami. (lelaki)
3.      Wali.
4.      Dua orang saksi.
5.      Akad ijab dan qabul.

1)      SYARAT-SYARAT CALON ISTERI
1. Bukan mahram dengan bakal suami.
2. Bakal isteri itu tentu orangnya, tidak sah perkahwinan kalau seorang bapa berkata: “Saya nikahkan awak dengan salah  seorang daripada anak-anak perempuan saya”.  Pendeknya mestilah ditentukan yang mana satu daripada anak-anaknya itu.
3. Bukan isteri orang dan bukan pula masih dalam iddah.
4. Benar-benar  yang ia seorang perempuan – bukan khunsa.
5. Dengan rela hatinya bukan dipaksa-paksa kecuali bakal isteri itu masih gadis maka bapa atau datuk (bapa kepada bapa) boleh memaksanya berkahwin.

2)      SYARAT-SYARAT CALON SUAMI
1. Bukan mahram dengan bakal isteri.
2. Dengan pilihan hatinya sendiri, tidak sah berkahwin dengan cara paksa.
3. Lelaki yang tertentu, tidak sah perkahwinan kalau wali berkata kepada dua  orang lelaki : “Saya nikahkan anak perempuan saya Aminah dengan salah seorang daripada kamu berdua.”
4. Bakal suami mestilah tahu yang bakal isteri itu sah berkahwin dengannya.
5. Bakal suami itu bukan sedang dalam ilham.
6. Bakal suami tidak dalam keadaan beristeri empat.

3)      SYARAT-SYARAT WALI
1. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.  Firman Allah:
Ertinya : Wahai orang yang beriman janganlah kamu ambil orang Yahudi dan orang Nasrani untuk menjadi wali.
(Surah Al-Maidah : Ayat 51)
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Lelaki, perempuan tidak boleh menjadi wali.  Sabda Rasulullah SAW :
Ertinya : Tidak harus perempuan mengkahwinkan perempuan dan tidak perempuan mengkahwinkan dirinya sendiri, dan kami berkata: perempuan yang mengkahwinkan dirinya sendiri adalah penzina.
(Riwayat Al-Dar Al-Qatni)
6. Adil – tidak fasiq, sabda Rasulullah SAW :
Ertinya : Tidak sah perkahwinan itu melainkan dengan wali yang adil.
7.   Tidak dalam ihram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
Ertinya : Orang yang sedang berihram tidak boleh berkahwin dan tidak boleh mengkahwinkan orang lain.
<(Riwayat Muslim)
8.   Tidak cacat akal atau fikirannya samada kerana terlalu tua atau lainnya.
9.   Tidak dari orang yang ditahan kuasanya dari membelanjakan hartanya kerana bodoh atau terlalu boros.

4)      SYARAT-IJAB DAN QABUL

a.   Syarat-syarat ijab :
1. Hendaklah dengan perkataan nikah atau tazwij yang terang dan tepat.
2.   Lafaz ijab itu tidak mengandungi perkataan yang menunjukkan perkahwinan itu terbatas waktnya.
3.   Dari wali sepertii katanya : “Saya nikahkan awak dengan anak saya Fatimah  dengan mas kahwin lima ratus ringgit tunai / bertangguh”, atau pun dari wakil  wali  seperti katanya : Saya nikahkan dikau dengan Fatimah binti Yusof yang telah berwakil wali ayahnya kepada  saya dengan mas kahwin sebanya lima ratus ringgit tanai / bertangguh”.
4.   Tidak dengan lafaz ta’liq seperti kata wali : “Saya nikahkan dikau dengan anak saya Fatimah sekiranya anak saya itu diceraikan dan selesai iddahnya”.

b.   Syarat-syarat Qabul :
1. Tidak berselang lama atau tidak diselangi dengan perkataan-perkataan lain di antara  ijab dan qabul.  Ertinya di antara ijab dan qabul tidak diselangi oleh sesuatu samada perkataan-perkataan yang lain daripada ijab dan  qabul atau diam yang lama, bukan diam untuk bernafas.
2. Diterima oleh calon suami seperti katanya : “Saya terima nikahnya dengan mas kahwin sebanyak yang tersebut tunai / bertangguh”.  Ataupun wakilnya seperti katanya: “Saya terima nikahnya untuk Osman, (kalau calon suami itu bernama Osman) dengan mas kahwin yang tersebut”.
3. Lafaz  qabul itu tidak berta’liq.
4. Lafaz qabul  itu tidak mengandungi perkataan yang menunjukkan nikah itu terbatas waktunya.
5. Hendaklah disebut nama bakal itu atau ganti namanya, seperti kata calon suami : “Saya  terimalah nikah Fatimah atau nikahnya”.
6. Lafaz qabul itu sesuai dengan lafaz ijab.
7. Hendaklah lafaz qabul itu lafaz yang terang bukan sindiran.

5)      SYARAT-SYARAT SAKSI
1. Kedua saksi perkahwinan itu mestilah beragama Islam.
2. Lelaki
3. Berakal
4. Baligh
5. Merdeka
6. Adil (tidak fasiq).
7. Melihat, tidak sah menjadi saksi orang yang buta.
8. Mendengar, tidak sah menjadi saksi orang yang pekak.
9. Kuat ingatan, maksudnya ingat apa yang didengar dan yang dilihat.
10. Faham dengan bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul.
11. Bukan yang tertentu menjadi wali seperti bapa atau saudara lelaki yang tunggal (tidak ada saudara lelaki  yang lain), ertinya : tidak sah perkahwinan sekiranya bapa atau saudara yang tunggal itu mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan perkahwinan itu sedangkan mereka menjadi saksi dalam perkahwinan tersebut.

6)      SUSUNAN WALI
1. Bapa
2. Datuk sebelah bapa hingga ke atas
3. Saudara seibu sebapa
4. Saudara sebapa
5. Anak saudara  lelaki seibu sebapa hingga ke bawah.
6. Anak saudara lelaki sebapa hingga ke bawah
7. Bapa saudara seibu sebapa hingga ke atas.
8. Bapa saudara  sebapa  hingga ke atas.
9. Anak bapa  saudara seibu sebapa (sepupu) hingga ke bawah.
10. Anak bapa saudara sebapa (sepupu) hingga ke bawah.
11. Kemudian hakim (Sultan) termasuklah orang-orang yang dilantik oleh Sultan seperti Kadhi atau naib Kadhi.

Di dalam susunan wali tersebut, wali yang paling hampir kepada perempuan digelar  dengan wali aqrab dan yang terjauh digelar dengan wali ab’adh.
Untuk menjadi wali perkahwinan itu mestilah didahulukan yang lebih aqrab kemudian kalau tidak ada yang lebih aqrab baharulah yang selepas  dan begitulah seterusnya.

7)      WALI HAKIM
Hakim mempunyai kuasa untuk menjadi wali dalam satu-satu perkahwinan di masa yang tertentu seperti berikut :
1.      Ketika tidak ada wali yang tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah Salallahu Aalihi Wassallam :
Ertinya : Sultan menjadi wali bagi mereka yang tidak ada wali.
2.      Wali enggann mengahwinkannya walaupun wali mujbir (bapa atau datuk) sekiranya keengganan itu kurang dari tiga kali, tetapi jika keengganan itu lebih  dari tiga kali maka wali yang  lebih jauh darinya berhak menjadi wali sebagaimana dalam  susunan wali.
Sebagai contoh wali yang enggan menikahkan yaitu : perempuan yang baligh, berakal memohon kepada wali supaya  mengahwinkan dengan seorang lelaki yang setaraf dengannya sedangkan wali bapa atau datuk mahukan seorang yang  lain yang setaraf juga.  Bentuk yang demikian tidaklah dianggap wali itu enggan atau ingkar, kerana wali itu lebih matang daripada perempuan itu dari segi perhatian dan pandangan untuk kepentingan atau kebahagiaan perempuan tersebut.
3.      Wali berada di tempat yang jauh sekadar perjalanan yang mengharuskan qasar sembahyang iaitu kira-kira enam puluh batu dan tidak ada  pula wali yang sedarjat dengan wali yang jauh itu di tempat perempuan yang akan dikahwinkan itu.
4.      Wali sedang di dalam ihram dan tidak ada wali yang lain yang sedarjat yang tidak di dalam ihram.
5.      Wali itu sendiri berkahwin dengan sempurna itu, seperti anak bapa saudara yang ketika sepatutnya beliau menjadi wali, tetapi oleh kerana beliau inginkan perempuan itu untuk menjadi  isterinya dan tidak ada wali yang lain yan sedarjat dengannya maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali.
6.      Hakim menjadi wali untuk mengahwinkan perempuan yang sudah baligh tetapi gila, sekiranya perlu dikahwinkan dan tidak ada wali yang mujbar (bapa atau datuk).
7.      Wali di dalam tahanan dan tidak boleh dihubungi sama sekali.
8.      Wali bersembunyi.
9.      Wali ghaib dan tidak diketahui hidup atau mati atau di mana ia tinggal.

No comments:

Post a Comment